Category: WuteBlog

e4a判断奇偶

e4a判断奇偶   函数 判断奇偶数(内容 为 文本型) 为 文本型 变量 Numa 为 文本型 变量 Count 为 整数型 变量 Jishu 为 整数型 变量 Oushu 为 整数型 变量 Result 为 文本型 Numa = 子文本替换(内容,”.”,””) Numa = 子文本替换(Numa,”-“,””) 判断循环首 Count < 取文本长度(Numa) 如果 到整数(取文本中间(Numa,Count,1)) % 2 = 0 则 Oushu = Oushu + 1 否则 Jishu = Jishu + 1 结束 如果 Count = Count + 1 判断循环尾 Result = “偶:” & Oushu & “, 奇:” & Jishu & “” 判断奇偶数 = Result 结束 函数 事件 按钮4.被单击() 标签1.标题 = (判断奇偶数(编辑框33.内容)) 标签2.标题 = (判断奇偶数(编辑框38.内容))